Numer Rachunku Bankowego

Bank Zachodni WBK S.A.

Numer konta bankowego:

72 1090 2372 0000 0006 0400 4445

Kod Swift:
WBKPPLPP (przy wpłatach z zagranicy).

Adres Kancelarii

Kancelaria Komornicza w Ząbkowicach Śląskich
ul. 1-go Maja 8F, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel: 74 81 51 202, 74 81 00 204 
fax: 74 81 00 205
e-mail: zabkowice.slaskie1@komornik.pl

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna:
poniedziałek - piątek 8:30 - 15:30


Przyjęcia stron:
Wtorek 9:00-14:00


Art.8 ust.5 ustawy o komornikach

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i egzekucji z późniejszymi zmianami)

Ogłoszenie o licytacji lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 12-02-2018 o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się pierwsza  licytacja lokalu użytkowego stanowiącego:

lokal użytkowy o pow. 259,44 m2 składający się z dwóch pomieszczeń sklepowych, czterech magazynów, jednego pomieszczenia biurowego, dwóch pomieszczeń zaplecza socjalnego, pomieszczenia przebieralni, wc i komunikacji z chłodnią - z własnośią którego łączy się udział wynoszący 33/100 we wspólnych częściach budynku nr 1 i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego KW nr 41241 położonego: 
57-220 Ziębice, ul. ks. Wacława Gacka 1,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 57980 [NKW: SW1Z/00057980/8].

 

Suma oszacowania wynosi 591 000,00 zł, w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 443 250,00 zł w tym podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 59 100,00 zł w tym podatek VAT w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis
 

 

Ogłoszenie o licytacji ułamkowej części nieruchomości

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 12-02-2018 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 21, odbędzie się pierwsza  licytacja 6/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

działka nr 432 w użytkowaniu wieczystym do dnia 21-01-2082r. zabudowana budynkiem o kub. 583 m3 stanowiącym odrębną od gruntu nieruchomość o pow. 0,0487 ha,

położonej:
57-256 Bardo, ul. Leśna 4, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą nr KW 34522 [NKW: SW1Z/00034522/3].

 

Suma oszacowania wynosi 131 850,00 zł, w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 887,50 zł w tym podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 185,00 zł w tym podatek VAT w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis
 

 

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości o pow. użytkowej 153,20 m2 wraz z dz. nr 8/8 i 8/15 o pow. łącznej 0,0098 ha

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 01-02-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się druga  licytacji nieruchomości stanowiącej:

dz. nr 8/8 i 8/15 - o pow. łącznej 0,0098 ha, w tym dz. nr 8/8 zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym, dwukondygnacyjnym, w zabudowie bliźniaczej, o pow. użytkowej 153,20 m2,

położonej:
57-200 Ząbkowice Śl., ul. Sienkiewicza 1c, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą nr KW 41537 [NKW: SW1Z/00041537/3].

Ujawniona została umowa najmu ww. nieruchomości sporządzona dnia 30-04-2010r. zawarta na okres "zamknięty" od dnia 01-05-2010r. do dnia 30-04-2020r. (notarialnie potwierdzona 17-12-2010r.).
Podana suma oszacowania stanowi wartość nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia prawem wynikającym z umowy najmu, przy zastosowaniu art. 1002 kpc tj. z rocznym okresem jej wypowiedzenia.
Suma oszacowania wynosi 480 100,00zł -w tym podatek VAT zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 320 066,67zł -w tym podatek VAT.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 48 010,00zł- w tym podatek VAT w gotówce.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 185,00 zł w tym podatek VAT w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis
 

 

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości o łącznej powierzchni 4,3864 ha

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 12-02-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działki nr 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3 o łącznej powierzchni 4,3864 ha,
położonej: 57-210 Henryków, Brukalice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą nr KW 28702 [NKW: SW1Z/00028702/4].
Suma oszacowania wynosi 497 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
372 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49 730,00 zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z ustawą z dn. 11-04-2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.z 2003r.Nr 64, poz. 592) w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, których powierzchnia wynosi 0,30 ha i więcej -nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik oraz podmioty wskazane w ustawie. Osoba przystępująca do przetargu w dniu licytacji powinna spełniać wymogi ustawy z dn. 14-04-2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmienie niektórych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 585) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17-01-2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012, poz. 109.) Licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyn lub gdy stosowne oświadczenia złożą uprawione osoby wskazane w ustawie. Dokumenty uprawniające do udziału w licytacji należy złożyć w terminie do 7 dni przed licytacją.
 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis